Huisregelement

Huisregels, praktijkreglement, Betalingsvoorwaarden en Privacyreglement en klachtenregelingen

De betalingsvoorwaarden, het huis- en privacyreglement liggen ter inzage bij de balie. Desgewenst kunt u vragen om een kopie. Wij behouden ons het recht voor tussentijds regels en tarieven aan te passen wanneer dit noodzakelijk is. Een aantal zaken uit ons huisreglement hebben wij voor u op een rijtje gezet:

  • Wij willen u erop attenderen dat bij verhindering van een afspraak u tenminste 24 uur van te voren af moet bellen. Zo stelt u ons in staat een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • Met het patiëntendossier wordt omgegaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst bevat regels met betrekking tot onder andere informatieplicht, toestemmingvereiste, dossierplicht, recht op inzage en afschrift van uw dossier en geheimhoudingsplicht.
  • In principe wordt u behandeld door dezelfde fysiotherapeut. Wanneer het voorkomt dat u specialistische hulp nodig heeft van één van de collega’s, kan het voorkomen dat u van therapeut wisselt.
  • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet
    Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
  • Wanneer u een schriftelijke klacht heeft neergelegd, is het de bedoeling dat we allereerst met u proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Indien gewenst kunt uzelf iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Mocht de klacht dan niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, kunt u een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. 
  • Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over deze klachtenprocedure kan dit via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl of via deze link.
  • Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de behandeling of over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten.
Whatsapp button